Contact

Emmelie Blok | Huidtherapie

Emmelie Duine - Blok

Bachelor of Health


Eykmanstraat 9

2912 BD Nieuwerkerk aan den IJssel

t: 0180-788419

E: info@empuur.nlKVK: 53242157

Rekening nummer: NL91ABNA0485903059

BTW nummer: 1542.97.033.B.01

KP nummer: 29911837688

AGB code praktijk: 90-(0)53205           

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag  Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 12.00-21.00
Vrijdag 10.00-15.00
Zaterdag Gesloten

De praktijk is gesloten op maandag, dinsdag en woensdag i.v.m. werkzaamheden op de Haagse Hogeschool. U kunt voor de overige dagen een afspraak maken via info@empuur.nlBehandelingen vinden (i.v.m. privacy van de patiënt/cliënt) uitsluitend plaats op afspraak.

Algemene voorwaarden

 

ToepasselijkheidDe onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening verleend door Empuur Huidtherapie en de behandelingsovereenkomst tussen Empuur Huidtherapie en een patiënt/cliënt, daaronder tevens begrepen een kandidaat-patiënt/cliënt alsmede op alle tussen Empuur Huidtherapie en een opdrachtgever/derden gesloten overeenkomsten. Eventueel door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing. De onderhavige voorwaarden prevaleren.

AlgemeenEmpuur Huidtherapie is gevestigd aan de Eykmanstraat 9, 2912 BD Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Afspraak makenEmpuur Huidtherapie werkt in verband met de privacy van haar patiënten/cliënten uitsluitend op afspraak. De afspraken worden ingepland op donderdag en vrijdag tijdens de reguliere openingstijden. Op verzoek kunnen behandelingen tevens buiten de reguliere openingstijden plaatsvinden. Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen op 0180-788419. Indien uw oproep onbeantwoord blijft, dan kunt u een voicemailbericht achterlaten, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Desgewenst kunt u een e-mail sturen naar: info@empuur.nl.

IntakegesprekOm te kunnen vaststellen of Empuur Huidtherapie u van dienst kan zijn, is er een intakegesprek van ca. een half uur nodig. De intake betreft een oriënterend gesprek met Empuur Huidtherapie, waarin uw klacht/klachten en/of (hulp)vraag/(hulp)vragen centraal staat/staan. De behandelmogelijkheden worden besproken, waarna voor u een vrijblijvend behandelplan/-advies opgesteld wordt. Indien u besluit om tot behandeling over te laten gaan, dan zullen er vervolgafspraken (behandelingsovereenkomst) worden gemaakt.

BehandelenU verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming aan Empuur Huidtherapie om tot behandeling over te gaan. Empuur Huidtherapie kan van u verlangen om uw toestemming schriftelijk te bevestigen. Gedurende het behandeltraject is het van belang, dat u alle wijzigingen in uw gezondheidstoestanden en medicijnen aangeeft. Empuur Huidtherapie dient te allen tijde op de hoogte gebracht te worden van veranderingen, die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

OvereenkomstEmpuur Huidtherapie is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt/cliënt en behoudt zich expliciet het recht voor een behandeling te weigeren/te weigeren om tot behandeling over te gaan. Jegens derden behoudt Empuur Huidtherapie zich te allen tijde het recht voor om een overeenkomst te weigeren en komt deze niet tot stand behoudens schriftelijk anders overeengekomen.

Tarieven en zorgverzekeringTarieven gelden voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden. U draagt er zelf zorg voor, dat u op de hoogte bent of en in welke mate uw verzekeraar/verzekering de/een behandeling vergoedt. Ongeacht of de factuur door uw verzekeraar/verzekering wordt vergoed, blijft de patiënt/cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. Het is ook uw verantwoordelijkheid om de facturen al dan niet bij de zorgverzekeraar te declareren.  

Administratieve voorwaardenU dient aan het einde van de intake en/of behandeling het verschuldigde bedrag volledig te voldoen. U kunt het verschuldigde bedrag pinnen of contant betalen. Uitsluitend ter keuze van Empuur Huidtherapie verkrijgt u een factuur. Deze dient zo spoedig volledig te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Het rekeningnummer is 48.59.03.059 en staat tevens op de factuur aangegeven. Facturen dienen te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer. De patiënt/cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van het verschuldigde bedrag. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Empuur Huidtherapie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is de praktijk gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met incasso gemoeide kosten (inclusief buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.

Niet nagekomen afsprakenIndien u niet op een afspraak kunt komen, dan dient u deze uiterlijk 48 uur van te voren te annuleren. Annulering kan uitsluitend telefonisch: 010 2230926. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht ongeacht de reden van annuleren. U ontvangt een factuur per post.  

PrivacyEmpuur Huidtherapie hecht grote waarde aan privacy. Uw persoonlijke en medische gegevens worden dan ook met zorg behandeld. Alleen de huidtherapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling krijgen inzage in uw gegevens. Uw gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt.

KlachtenregelingBinnen de praktijk kunt u ervan uitgaan, dat Empuur Huidtherapie u met de grootst mogelijke zorg behandeld. Mocht u desondanks klachten hebben, dan kunt u dit gerust kenbaar maken. U kunt dit in eerste instantie het beste doen in een gesprek met Empuur Huidtherapie. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de patiënt/cliënt  zich wenden tot de interne commissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Zie www.huidtherapie.nl. De onderhavige commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en patiënt/cliënt. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns www.paramedisch.org.

KwaliteitBij Empuur Huidtherapie staat kwaliteit hoog in het vaandel. Empuur Huidtherapie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Door de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en inschrijving in het Kwaliteitsregister.

Rechten en plichtenWanneer een patiënt/cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u recht op het krijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook heeft u recht uw medische dossier, dat door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt/cliënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt/cliënt. De patiënt/cliënt beslist uiteindelijk of er wel of niet behandeld wordt, niet de zorgverlener. Naast deze rechten heeft u ook een aantal plichten. Zo moet de patiënt/cliënt de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Een andere belangrijke plicht van de patiënt/cliënt is de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt/cliënt en kan weigeren een behandeling uit te voeren.

AansprakelijkheidEmpuur Huidtherapie kan, noch door de patiënt/cliënt, noch door derden, aansprakelijk gehouden worden voor enige schade voortvloeiende uit de (niet) uitvoering van de) behandelingsovereenkomst van de patiënt/cliënt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Empuur Huidtherapie. Deze bepaling lijdt uitzondering indien de schade valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijk¬≠heidsverzekering afgesloten door Empuur Huidtherapie. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, welke uit hoofde van de verzekering wordt uitgekeerd. Empuur Huidtherapie is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de patiënt/cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Empuur Huidtherapie. Aan Empuur Huidtherapie wordt, ter zake niet gedekte schade, (door de patiënt/cliënt) vrijwaring verleend.

NietigheidIn het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk rechtOp de tussen Empuur Huidtherapie en de patiënt/cliënt of derden gesloten overeenkomst en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

WijzigingenEmpuur Huidtherapie behoudt zich het recht om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de patiënt/cliënt gebracht en treden 1 maand na de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt/cliënt niet binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt/cliënt geacht de wijziging(en) te hebben geaccepteerd.